Sunday, 4 December 2011

Bahasa Jawa dan Kimia

tujuwane pidhato kaperang :
1. kanggo menehi pangerten marang wong liya kanthi pangajab supaya sing padha mirengake mangerteni lan mudheng apa sing wis diwedharaken dening wong kang pidhato
2. kanggo menehi panglipur marang wong kang mirengake
3. kanggo menehi daya pangariban marang wong kang padha mirengake, kanthi ancas supaya sing mirengake gelem tumindhak kaya sing dikarepake dening wong kang pidhato mau

urut-urutane pidhato :
1. salam pambuka
2. atur pakurmat
3. purwaka basa (ngucapke sugeng rawuh)
4. Surasa basa (isi)
5. Dudutan (kesimpulan)
6. Atur Pangajab
7. Wasana Basa
8. panutup
9. salam panutup

pamedhar sabda yaiku wong kang nindhakake pakaryan medhar sabda.
sangune pamedhar sabda yaiku :
1. Nindhakake pribadi kang becik sehat jiwa raga, sarta solah bawa kang mranani
2. duweni kawruh sarta kalimpadan bab kabudayan basa lan sastra, ngadi sarira ulah swara, tanggap ing wasana
3. bisa ngetrapaken basa kanthi laras. leres. endah mikatsih, gampang dirasakake/di tampa, sarta bisa dadi patuladhan.

sing perlu ditindhakake dening pamedhar (MC)
1. Sadhurunge kawiwitan adicara luwih dhisik taka ing papan pahargyan.
2. Mangerteni tumapaking adicara (pasamuwan) lan para praga
3. Nyebut samubrang kanthi trep
4. nglaksanakake apa kang dadi kekarepane kang kagungan gawe
5. manuggal acara karo para ladi sinoman
6. Njumbuhake pasugatan karo lelagening pahargyan pambiyantu
7. bisa ngginakake alat bantu utawa pambiyantu
8. ngadeg kanthi teteg (percaya diri)
9. polatan kang nyenengke (sumringah)
10. obahe awak kanthi prasaja
11. suarane ora perlu banter nanging aja nganti kelirihen. swarane kudhu cetha.
12. iramaning suwara penak dirungokake

prekara* sing diaturake dening pamedharan (MC)
1. pambuka, ing antarane yaiku :
a. Atur salam pambuka
b. atur pakurmat
c. ngaturake/nyebutake urut-urutaning adicara
d. ngaturake/nyebutake isining pasamuan
2. Tumapaking pawiwahan jumbuh karo urut rerenconing adicara
3. Panutup

wawancara yaiku proses dialog antarane wong kang golek informasi lan wong kangmenebi informasi (Narasumber)
jenise wawancara ;
1. wawancara berita (New Peg Interview) : wawancara kang ditindhakake kanggo nggoleki katrangan, informasi interview (kang diwawancarai) babagan sawijining prastawa
2. wawancara Pribadi (Personal Interview) : wawancara kanggo nggoleki data kang ana gandheng cenege kalawan dhiri pribadi lan panemu inteview. pawarta kang diasilake awujud profil interview.
3. wawancara eksklusif (exclusive Interview) : wawancara kang ditindakake kanthi ora khusus, karo interview, kang jumbuh karo prakara tartamtu ing papan lan wektu wis karembug bebarengan.
4. wawancara sambil lau (causal interview) : wawancara kang ditindhakake kanthi ora khusus, mung nuju kepeneran wae. dadi ora ana prajanjen karo sing di wawancarai.
5. wawancara keliling/jalanan (man in the street interview) : wawancara kang ditindhakake dening wartawan kanthi papan kang pisah lan prakara sing ditakokake ora ana gandheng cenenge karo propesine diinterview.

Tata krama : yaiku pranata utawa tatanan undha-usuking kahanan pasrawuhan, ngajeni, lan kurmat marang wong kang perlu di ajeni.
Subasita : tegese bisa mapanake diri pribadi ing pasrawungan masyarakat ngerti empan papan, lan nglenggana kewajibane.
Andap ansor : tegese pakarti utawa tindhak tandhuk kang dikantheni batin kang resik lan katon ing solah bawa.


#_Basa Ngoko_#
a. Ngoko lugu
*titikane : basane ngoko kabeh ora kecampur krama
*digunakake : bocah marang bocah, ibu bapak marang putrane, wong tua marang wong enom,guru marang murid, bendara marang abdi.

b. Ngoko Alus
*titikane : basane ngoko kacampur krama alus, sing dikramakake yaiku tembunf kriya lan sesulih
*digunakake : kanggo guneman marang wong sing wis kulina nanging duweni rasa ngajeni umpamane ;
wong kang padha tuwane (ibu marang bapak), wong tuwa marang wong enom sing drajade luwuih dhuwur, priyayi marang priyayi sing wis kulina

#_Basa Krama_#
a. Krama Alus
*titikane : basane krama ke campur krama inggil
*digunakake : wong kang nembe tetepungan, wong tuwa marang enom sing diajeni.

b. Krama Inggil
*titikane : basane krama inggil kabeh ora kecampur ngoko
*digunakake : putra marang ibu bapakake, wong enom marang wong tuwa, murid marang guru, abdi marang bendaraGeguritan
yaiku asli pangangen-angen penyair tumrap kahanan utawa prastawa kang diamati di hayati, utawa dilakoni.. Geguritan iku uga di arani puisi jawa gagrag anyar.
tembung geguritan linggane gurit : tegese kidung utawa utawa tembang, tulisan utawa karangan,, Nggurit tegese ngripta tembang, kidung, utawa rerepen. Geguritan iku bisa dirasakake kanthi cara maca utawa ngrungokake.
kanthi maca utawa ngrungokake bisa :
1. Nemokake pesen kang kinandhut ing sajronong geguritan
2. Nemokake sebab kang njalari endahing geguritan
3. aweh gambaran marang geguritan kasebut.

endahing geguritan iku gumatung ana :
1. Pilihane tembung kang mentes
2. Runtutane swara utawa migunakake purwakanthi
3. tembung entar kang digunakake
4. tembung andhahan kang karimbag

endhaing geguritan maubisa awujudrerakiting ukara umpamane ukarane ukara ringkeslan metes, migunakake tembung rangkep, tembung garba, tembung yogyaswara, purwakanthi, parikan, lan sapanuggalane.
geguritan iku kanggo ngandharakake isine ati utawa menehi piwulang lan pepeling marang pawongan sing maca. sawijining geguritan iku luwih gampang amanat cara diparafrasekan.
ing geguritan tembung kang pinilih yaiku tembung* kang ringkes lan mentes. Amarga keendahaning geguritan katonton saka pamilihanetembung* kang rinakitkanthi edi peni.
basa ing geguritan ngemot tat sastrakang bisa njalari geguritan mau dadi endah.
tata sastra mau umpamane mawa tembung entar, tembung garba,tembung yogyaswara, tembung rangkep, purwakanthi, lan sapiturute.
titikane gagrag lawas iku : kawiwitan tembung Sun Nggegurit utawa Sun anggurit.
titikane gagrag anyar iku : ora ana tembung sun Nggegurit dadi klebu puisi bebas


PUJANGGA
wong kang sinebut pujangga kudu duweni kagunan kalimpatan 8 prakara yaiku ;
1. Parameng sastra utawa awisastra, tegese pinunjul ing babagab kasustran
2. Parameng kawi, tegese pinunjul ing babagan kawi utawa basa jawa kuna
3. Mardi basa utawa awibasa, tegese sregep nggegulang basa
4. Mardawa lagu, tegese ahli tembang lan gendhing
5. Nawung kridha, tegese alus rasa pangrasane, bisa tanggap ing rasa lan krenteging liyan kan durung kawetu
6. Sambegana, tegese duweni sifat lan tindak kang utama
7. Awicarita, tegese pinter mangun maneka warna carita kang becik
8. Mandraguna, tegese wasis lan mumpuni

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Teori Louise de Broglie : bahwa semua materi memiliki sifat gelombang dan setiap partikel yang bergerak mengelilingi inti.
Teori Erwin Schrodinger dan Werner Heisenberg : teori bahwa elektron dalam atom tidak dapat ditentukan secara pasti, yang dapat ditentukan adalah daerah kemungkinan keberadaan elektron.

a. bilangan kuantum Utama (n) : menentukan tingkat energi orbital atau kulit atom.
b. bilangan kuantum Azimut (l) : Menyatakan Subkulit dan menyatakan bentuk orbital.
c. bilangan kuantum magnetik (m) :menyatakan orientasi orbital dalam ruang.
d. bilangan kuantum spin (s) : menyatakan arah perputaran elektron pada sumbunya.

konfigurasi elektron ditentukan oleh 3 Asas :

1. Asas Aufbau : pada kondisi normal atau kondisi dasar elektron* cenderung menempati orbital* dengan energi lebih rendah terlebih dahulu
2. Asas larangan Pauli : tidak boleh ada dua elektron yang mempunyai keempat bilangan kuantum dengan nilai yang sama
3. Kaidah Hund : jika elektron* dimasukan kedalam orbital* pada subkulit yang sama maka elektron* akan mengisi orbital satupersatu sebelum berpasangan
4. Penyimpangan konfigurasi elektron (hanya di subkulit d)

1. H = 1s1
2. He = 1s2

3. Li = [He] 2s1
4. Be = [He] 2s2
5. B = [He] 2s2 2p1
6. C = [He] 2s2 2p2
7. N = [He] 2s2 2p3
8. O = [He] 2s2 2p4
9. F = [He] 2s2 2p5
10. Ne = [He] 2s2 2p6

11. Na = [Ne] 3s1
12. Mg = [Ne] 3s2
13. Al = [Ne] 3s2 3p1
14. Si = [Ne] 3s2 3p2
15. P = [Ne] 3s2 3p3
16. S = [Ne] 3s2 3p4
17. Cl = [Ne] 3s2 3p5
18. Ar = [Ne] 3s2 3p6

19. K = [Ar] 4s1
20. Ca = [Ar] 4s2
21. Sc = [Ar] 4s2 3d1
22. Ti = [Ar] 4s2 3d2
23. V = [Ar] 4s2 3d3
24. Cr = [Ar] 4s1 3d5
25. Mn = [Ar] 4s2 3d5
26. Fe = [Ar] 4s2 3d6
27. Co = [Ar] 4s2 3d7
28. Ni = [Ar] 4s2 3d8
29. Cu = [Ar] 4s1 3d10
30. Zn = [Ar] 4s2 3d10
31. Ga = [Ar] 3d10 4s2 4p1
32. Ge = [Ar] 3d10 4s2 4p2
33. As = [Ar] 3d10 4s2 4p3
34. Se = [Ar] 3d10 4s2 4p4
35. Br = [Ar] 3d10 4s2 4p5
36. Kr = [Ar] 3d10 4s2 4p6

37. Rb = [Kr] 5s1
38. Sr = [Kr] 5s2
39. Y = [Kr] 5s2 4d1
40. Zr = [Kr] 5s2 4d2
41. Nb = [Kr] 5s2 4d3
42. Mo = [Kr] 5s1 4d5
43. Tc = [Kr] 5s2 4d5
44. Ru = [Kr] 5s2 4d6
45. Rh = [Kr] 5s2 4d7
46. Pd = [Kr] 5s2 4d8
47. Ag = [Kr] 5s1 4d10
48. Cd = [Kr] 5s2 4d10
49. In = [Kr] 4d10 5s2 5p1
50. Sn = [Kr] 4d10 5s2 5p2
51. Sb = [Kr] 4d10 5s2 5p3
52. Te = [Kr] 4d10 5s2 5p4
53. I = [Kr] 4d10 5s2 5p5
54. Xe = [Kr] 4d10 5s2 5p6

55. Cs = [Xe] 6s1
56. Ba = [Xe] 6s2
57. La = [Xe] 6s2 5d1
58. Ce = [Xe] 6s2 4f2
59. Pr = [Xe] 6s2 4f3
60. Nd = [Xe] 6s2 4f4
61. Pm = [Xe] 6s2 4f5
62. Sm = [Xe] 6s2 4f6
63. Eu = [Xe] 6s2 4f7
64. Gd = [Xe] 6s2 4f7 5d1
65. Tb = [Xe] 6s2 4f9
66. Dy = [Xe] 6s2 4f10
67. Ho = [Xe] 6s2 4f11
68. Er = [Xe] 6s2 4f12
69. Tm = [Xe] 6s2 4f13
70. Yb = [Xe] 6s2 4f14
71. Lu = [Xe] 4f14 6s2 5d1
72. Hf = [Xe] 4f14 6s2 5d2
73. Ta = [Xe] 4f14 6s2 5d3
74. W = [Xe] 4f14 6s1 5d5
75. Re = [Xe] 4f14 6s2 5d5
76. Os = [Xe] 4f14 6s2 5d6
77. Ir = [Xe] 4f14 6s2 5d7
78. Pt = [Xe] 4f14 6s2 5d8
79. Au = [Xe] 4f14 6s1 5d10
80. Hg = [Xe] 4f14 6s2 5d10
81. Ti = [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p1
82. Pb = [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2
83. Bi = [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3
84. Po = [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4
85. At = [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5
86. Rn = [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6

87. Fr = [Rn] 7s1
88. Ra = [Rn] 7s2
89. Ac = [Rn] 7s2 6d1
90. Th = [Rn] 7s2 6d2
91. Pa = [Rn] 7s2 5f2 6d1
92. U = [Rn] 7s2 5f3 6d1
93. Np = [Rn] 7s2 5f4 6d1
94. Pu = [Rn] 7s2 5f6
95. Am = [Rn] 7s2 5f7
96. Cm = [Rn] 7s2 5f7 6d1
97. Bk = [Rn] 7s2 5f8 6d1
98. Cf = [Rn] 7s2 5f10
99. Es = [Rn] 7s2 5f11
100. Fm = [Rn] 7s2 5f12
101. Md = [Rn] 7s2 5f13
102. No = [Rn] 7s2 5f14
103. Lr = [Rn] 5f14 7s2 6d1
104. Unq= [Rn] 5f14 7s2 6d2
105. Unp = [Rn] 5f14 7s2 6d3
106. Unh = [Rn] 5f14 7s2 6d4
107. Uns = [Rn] 5f14 7s2 6d5
108. Uno = [Rn] 5f14 7s2 6d6
109. Une = [Rn] 5f14 7s2 6d7


Teori VSPER
>> bentuk molekul di tentukan jumlah pasangan elektron yang berada di sekitar atom pusat
>> pasangan* elektron berada pada satu domain


(2)
2 0 : Linier (AB2)
(3) Hibridisasi : sp2
3 0 : Segitiga Datar/planar (AB3) => BF3,BCL3
2 1 : Bengkok/V (AB2E) => SO2


(4) Hibridisasi : sp3
4 0 : Tetrahedral/tetrahedrol (AB4) => CH4
3 1 : Segitiga piramida (AB3E) => NH3, PCl3, PH3
2 2 : Bengkok/V (AB2E3) => H2O


(5) Hibridisasi : sp3d
5 0 : Segitiga Bipiramida (AB5) => PCl5
4 1 : Tetrahedral terdistorsi/jungkat-jungkit (AB4E) => SF4
3 2 : Bentuk T (AB3E2) =>ClF3
2 3 : Linier (AB2E3) => XeF2


(6) Hibridisasi : sp3d2
6 0 : Oktahedral (AB6) => SF6
5 1 : piramida segi4 (AB5E1) => IF5
4 2 : segi empat datar (AB4E2) => XeF4


# Cara Meramalkan Bentuk Molekul #
a. Gambar Rumus titik elektron dari Molekul
b. Hitung Jumlah pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas di sekitar atom pusat
c. Tentukan bentuk molekulnya dengan mengacu pada teori VSPER


## Gaya Antar Molekul ##

1. Gaya dipol-dipol
adalah gaya antar molekul dalam zat yang polar.
contoh : HCl,HBr,HI

2. Gaya Dispersi (London)
adalah gaya antar molekul* Nonpolar
Contoh : Cl2, Br2

3. ikatan Hidrogen
suatu gaya antar molekul yang relatif kuat, terdapat dalam senyawa hidrogen dengan unsur* yang memiliki ke elektronegatifan besar yaitu Fluorin (F), Oksigen (O). Nitrogen (N)
Contoh : HF, H2O, NH3

No comments:

Post a Comment