Monday, 23 November 2015

GADAR MATERNITAS - PRE EKLAMSILAPORAN PENDAHULUAN dan ASUHAN KEPERAWATAN GAWAT DARURAT MATERNITAS
“PRE EKLAMSI”

logo poltekes warnaNNN.jpg
 
 Disusun Oleh :
1.     Arif Allama
2.     Ika Safitri
3.     Novi Dewi Fatmaningsih
4.      Sulton Akbar Nafis


POLTEKKES KEMENKES SEMARANG
PRODI D III KEPERAWATAN PEKALONGAN
2015


KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan makalah  ini yang berjudul “laporan pendahuluan dan asuhan keperwatan kegawat daruratan maternitas pre eklamasi dengan baik, tanpa suatu halangan apapun.
            Dalam penyusunan makalah ini penyusun juga banyak memperoleh bantuan baik moril, maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:
1.      Ibu Hartati, SKM, Mkes, selaku Dosen Gawat Darurat Maternitas
2.      Teman-teman tercinta yang memberikan saran dan dukungan.
            Penyusun menyadari bahwa makalah ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penyusun  mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca, agar dalam penyusunan makalah ini selanjutnya dapat lebih baik.
            Harapan penyusun mudah-mudahan makalah ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca.

                                                            Pekalongan ,  November  2015
     
                                                                                                            Penulis


DAFTAR ISI


Halaman Judul ............................................................................................          i
Kata Pengantar.............................................................................................         ii
Daftar Isi .....................................................................................................         iii
BAB I      PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang Masalah ........................................................         1
B.  Rumusan Masalah ..................................................................         2
C.  Tujuan Penelitian  ..................................................................         2
D.  Manfaat Penelitian .................................................................         2
BAB II    PEMBAHASAN
A.  Pengertian ..............................................................................         3
B.  Etiologi   ................................................................................         3
C.  Tanda dan gejala ....................................................................         4
D.  Klasifikasi ..............................................................................         5
E.   Patofisiologi ...........................................................................         5
F.   Penanganan.............................................................................         6
G.  Asuhan keperawatan ..............................................................         7
BAB V    PENUTUP
A.  Simpulan ................................................................................        12
B.  Saran.......................................................................................        12
DAFTAR PUSTAKA.................................................................................        13
LAPORAN PENDAHULUAN dan ASUHAN KEPERAWATAN GAWAT DARURAT MATERNITAS
“PRE EKLAMSI”

logo poltekes warnaNNN.jpgDisusun Oleh :
1.     Arif Allama
2.     Ika Safitri
3.     Novi Dewi Fatmaningsih
4.      Sulton Akbar Nafis


POLTEKKES KEMENKES SEMARANG
PRODI D III KEPERAWATAN PEKALONGAN
2015


KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan makalah  ini yang berjudul “laporan pendahuluan dan asuhan keperwatan kegawat daruratan maternitas pre eklamasi dengan baik, tanpa suatu halangan apapun.
            Dalam penyusunan makalah ini penyusun juga banyak memperoleh bantuan baik moril, maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:
1.      Ibu Hartati, SKM, Mkes, selaku Dosen Gawat Darurat Maternitas
2.      Teman-teman tercinta yang memberikan saran dan dukungan.
            Penyusun menyadari bahwa makalah ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penyusun  mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca, agar dalam penyusunan makalah ini selanjutnya dapat lebih baik.
            Harapan penyusun mudah-mudahan makalah ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca.

                                                            Pekalongan ,  November  2015
     
                                                                                                            Penulis


DAFTAR ISI


Halaman Judul ............................................................................................          i
Kata Pengantar.............................................................................................         ii
Daftar Isi .....................................................................................................         iii
BAB I      PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang Masalah ........................................................         1
B.  Rumusan Masalah ..................................................................         2
C.  Tujuan Penelitian  ..................................................................         2
D.  Manfaat Penelitian .................................................................         2
BAB II    PEMBAHASAN
A.  Pengertian ..............................................................................         3
B.  Etiologi   ................................................................................         3
C.  Tanda dan gejala ....................................................................         4
D.  Klasifikasi ..............................................................................         5
E.   Patofisiologi ...........................................................................         5
F.   Penanganan.............................................................................         6
G.  Asuhan keperawatan ..............................................................         7
BAB V    PENUTUP
A.  Simpulan ................................................................................        12
B.  Saran.......................................................................................        12
DAFTAR PUSTAKA.................................................................................        13


No comments:

Post a Comment